El CREAF proposa un entorn de treball estimulant amb projectes que desafien reptes ambientals de gran impacte. 

Volem donar un excel·lent desenvolupament professional, oportunitats de viatjar i accés a tecnologies de recerca d'última generació. Oferim un gran ventall de comoditats al nostre personal, i un pla de desenvolupament de carrera complet i competitiu.

Instal·lacions per donar suport a la vostra recerca

El CREAF és un centre de recerca reconegut, equipat amb diferents laboratoris i amb potents instal·lacions informàtiques.

Els i les estudiants pre- i postdoctorals tenen accés als laboratoris d'anàlisi d'aigua, digestions àcides, cromatografia de gasos, processament i anàlisi de sòls, preparació de materials vegetals i microscopis. El CREAF disposa també de la infraestructura necessària per a una correcta anàlisi i processament de mostres, com ara càmeres frigorífiques, congeladors, estufes, assecadors, equips de filtració o centrifugadores.

També disposa de vehicles per a campanyes de camp. Així mateix, ofereix infraestructures de camp i instal·lacions experimentals com ara: Estació Biològica de Can Balasc, que inclou emmagatzematge addicional per a mostres, parcel·les experimentals i espais naturals on realitzar experiments; Torre Marimon, una granja silvo-pastoral equipada amb grans instal·lacions de laboratori i experimentació on el personal del CREAF pot realitzar estudis de camp; Camps experimentals al campus de la UAB, que inclouen parcel·les experimentals, hivernacles i altres infraestructures ben equipades per a la investigació científica.

Coneix més sobre les instal·lacions del CREAF

 

 

 

Serveis interns de suport a la recerca

El CREAF ofereix diversos serveis que estan disponibles per a tot el personal. Els ofereixen diferents departaments o unitats:

  • MODELITZACIÓ I ANÀLISI DE DADES. El CREAF compta amb dues persones consultores de recerca contractades que ajuden els i les estudiants en pràctiques en el disseny experimental, el tractament de dades estadístiques, la modelització, la gestió de grans bases de dades i altres temes necessaris per al desenvolupament de la seva recerca.
  • CONVOCATÒRIES EUROPEES I NACIONALS. Oferim un servei a mida que garanteix un flux àgil d'informació sobre oportunitats de finançament de nous projectes i beques. Proporciona assistència per a la preparació de propostes al personal i suport administratiu durant tot el projecte o beca.
  • COMUNICACIÓ. Aquest departament ofereix un conjunt de serveis a mida i orienta la comunitat investigadora del CREAF en tot allò relacionat amb la comunicació dels seus resultats científics als seus públics objectiu. Aquests serveis inclouen la producció de material de difusió multimèdia, la creació de continguts de comunicació, la formació de portaveus, la formació en tècniques de comunicació científica, entre d'altres.

A més, com a part del Campus de la UAB, el CREAF es beneficia de les infraestructures addicionals que proporciona la universitat. Aquests inclouen laboratoris i unitats com el Servei d'Estadística, el Servei d'Anàlisi Química, el Servei d'Anàlisi de Genomes, el Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables, entre d'altres. Això es complementa amb biblioteques, instal·lacions de suport i altres serveis complementaris.

Accedeix a la cartera de serveis de la UAB

 

Desenvolupament professional

CREAF promou activament la formació contínua i altres oportunitats de desenvolupament per al nostre personal.

A través d'aquestes iniciatives, volem millorar la satisfacció i el rendiment laboral del nostre personal i ajudar-lo a preparar-se per nous rols o futurs canvis en la direcció professional.

El CREAF té un fort compromís a llarg termini per a la formació de joves investigadors i investigadores. Des del 1998, el CREAF coordina un programa de doctorat en Ecologia Terrestre que ofereix la UAB. El programa de doctorat ofereix activitats de formació que es desenvoluparan durant el període de doctorat, com l'assistència a reunions, tallers, seminaris o escoles d'estiu internacionals o nacionals.

El CREAF també col·labora amb altres programes de formació dissenyats per promoure i facilitar el desenvolupament professional en el camp de la recerca. Combina accions acadèmiques i docents amb el suport de les universitats i altres centres internacionals de recerca.

A més, organitza anualment cursos per al seu personal per millorar les habilitats en el pensament crític, investigar i innovar de forma responsable, analitzar dades amb mètodes actualitzats, comunicar efectivament els descobriments i planificar el seu futur, dins o fora de la recerca.

Com a centre de l’esfera UAB, tot el personal del CREAF pot beneficiar-se del seu programa de desenvolupament professional que organitza regularment activitats i cursos transdisciplinaris adreçats a totes les branques de ciències.

Veure els cursos de la UAB